نقش شوراها در بهبود کیفیت زندگی

سرنوشت

 آقای دکتر جوکار کارشناس سیاسی در برنامه سرنوشت
 

ویژه برنامه انتخابات
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰