سندروم فروتنی فصلی

سرنوشت

 آقای دکتر جوکار کارشناس سیاسی در برنامه سرنوشت

ویژه برنامه انتخابات
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰