علت تغییر بازیگران بچه مهندس

خوشا شیراز

 گفت و گو با مهشید جوادی بازیگر سریال بچه مهندس در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰