اصغر آقو و مذاکرات ۱+۵

اصغرآقو

شیراز به مذاکرات ۱+۵ اضافه شد.
رسانه مجازی فارس

طنز اجتماعی اصغرآقو
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰