تسکین درد تنگی کانال نخاعی

کارشناسی

آقای دکتر ذاکری فوق تخصص کنترل و درمان درد مهمان بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰