رکوردار روپایی فارسی مهمان خوشا شیراز

خوشا شیراز

گپ و گفتی با آقای مهرداد طهماسبی رکوردار روپایی کشور در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۷ خرداد ۱۴۰۰