گل پامچال 

کاشانه مهر

نگهداری از گل پامچال با آموزش خانم ارمغانی در بخش گلخانه برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۱ خرداد ۱۴۰۰