تکنولوژی و شورای شهر

حرف نو

دکتر حسینی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز در برنامه حرف نو

ویژه برنامه انتخابات 1400
۲۱ خرداد ۱۴۰۰