حدس کلمات شیرازی

خوشا شیراز

 نسرین نکیسا و محمد علی سلیمان تاش زوج هنرمند شیرازی مهمان برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۲ خرداد ۱۴۰۰