چالش اولین های زوج هنری

خوشا شیراز

نسرین نکیسا و محمد علی سلیمان تاش زوج هنرمند شیرازی مهمان برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۲ خرداد ۱۴۰۰