جشن تکلیف سیاسی

انتخابات 1400

 کیک جشن تکلیف سیاسی رای اولی ها در ویژه برنامه خوشا ایران

ویژه برنامه های انتخاباتی شبکه فارس
۲۹ خرداد ۱۴۰۰