روشنایی دل به جای روشنی چشم

خوشا شیراز

سمیه و اصغر کاویانی خواهر و برادر روشندل ،حافظ کل قرآن کریم مهمان این هفته خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۵ تیر ۱۴۰۰