آب به مناطق انتهایی کرخه در خوزستان رسید

فضای مجازی

آب به مناطق انتهایی کرخه در خوزستان رسید
 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۳۰ تیر ۱۴۰۰