گفتگو با آقای احمد مغاره

شمعدونی

این قسمت از شمعدونی میزبان جناب آقای احمد مغاره شاعر و طنزپرداز شیرازی است

برنامه شمعدونی
۳۰ مرداد ۱۳۹۶