خواننده ی شیرازی در خوشاشیراز

خوشا شیراز

اجرای ترانه توسط آقای مرادی خواننده شیرازی در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۳ دی ۱۳۹۶