قسمت اول گفتگوی حسین میری در برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

انتقاد حسین میری از روند رو به نزول آهنگسازی و خوانندگی در ایران

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۵ اسفند ۱۳۹۶