نگاه روز-پیش فروش آپارتمان

نگاه روز

گفتگو با جناب آقای  رحمانیان معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس در رابطه با قوانین جدید پیش فروش آپارتمان

بررسی رویداد های سطح استان فارس
۹ اسفند ۱۳۹۶