نگاه روز -هفته احسان و نیکوکاری

برنامه های تلویزیونی

گفتگو با آقای دکتر بذر افشان مدیر کل کمیته امداد امام خمینی در برنامه نگاه روز

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۶ اسفند ۱۳۹۶