گفتگو با سرکار خانم پرنیان شاعر و معلم

برنامه های تلویزیونی

گفتگو با سرکار خانم پرنیان  شاعر و معلم پشکسوت نی ریز در برنامه کاشانه مهر 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۶ فروردین ۱۳۹۷