ترانه عربی از مهدی یراحی 

برنامه های تلویزیونی

ترانه عربی از مهدی یراحی در برنامه به وقت ترانه 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۷ فروردین ۱۳۹۷