گفتگو با جناب آقای علی محمد حسام فر

برنامه های تلویزیونی

گفتگو با جناب آقای علی محمد حسام فر گوینده با سابقه و مجری طنز شکرخند

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۷ فروردین ۱۳۹۷