آیتم چه خبر قسمت دوم

خوشا شیراز

آیتم جه خبر قسمت دوم در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۶ فروردین ۱۳۹۷