ترانه هوای تو با صدای امین آبادیان

خوشا شیراز

ترانه هوای تو با صدای امین آبادیان در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۶ فروردین ۱۳۹۷