بنیاد مسکن و شهر سازی

ویژه

گفتگو با جناب آقای خداخواست شهبازی مدیر درمانگاه خیریه رسوا اکرم و مدیر اسبق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس 

پیشنهاد ما به شما
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷