گفتگو با سیروس پاک فطرت

خوشا شیراز

جایگاه ورزش همگانی فارس در کشور و خدمات کمیته ورزش های همگانی برای شهروندان عزیز از زبان سیروس پاک فطرت

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷