روزه داری در افراد دیابتی

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر شاهوران پیرامون روزه داری در افراد مبتلا به دیابت در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷