بخش اول گفتگو با علی انصاریان

خوشا شیراز

 بیان خاطرات فوتبالی علی انصاریان در برنامه خوشاشیراز ویژه جام جهانی فوتبال

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۵ خرداد ۱۳۹۷