بخش دوم گفتگو با علی انصاریان

خوشا شیراز

علاقه زیادی داشتم که جلو دوربین ها باشم

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۵ خرداد ۱۳۹۷