بخش اول آیتم دور

خوشا شیراز

گفتگو جذاب و شیرین با گردشگران ایتالیایی

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۵ تیر ۱۳۹۷