گفتگو با مهدی رستمی

خوشا شیراز

تعریف زندگی یک خواننده و نحوه نگاه به زندگی و ایجاد انرژی مثبت در جامعه از زبان مهدی رستمی در خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۳۰ تیر ۱۳۹۷