آیتم دور

خوشا شیراز

گفتگویی جذاب و بانمک با گردشگران خارجی شهرشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۵ مرداد ۱۳۹۷