حواشی هفته با اجرای سامان ارسخان

خوشا شیراز

متولید مردادماه، حواشی فوتبالی و ...

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۵ مرداد ۱۳۹۷