جمال الدینی و پرویزی برگزیدگان جشنواره تولیدات مراکز

خوشا شیراز

خوشاشیراز با حضور آرش جمال الدینی و سعید پرویزی برگزیدگان جشنواره تولیدات مراکز صداوسیما

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۰ شهریور ۱۳۹۷