گفتگو با برگزیدگان تولیدات مراکز

خوشا شیراز

گفتگو با جناب آقای #خورشیدسوار معاون محترم فضای مجازی مرکزفارس
و #محسن_خلیفه تهیه کننده برنامه #گپ
از برگزیدگان جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۰ شهریور ۱۳۹۷