آیتم چه خبر

خوشا شیراز

اخبار دنیای موسیقی در استان فارس

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۷ شهریور ۱۳۹۷