آن مرد زنده است ...

مستند

مستند آن مرد زنده است کاری از گروه بسیج صدا و سیمای مرکز فارس

مستند های تولیدی مرکز فارس
۴ مهر ۱۳۹۷