تیپ 55 هوابرد

ویژه

گفتگو با امیر سرتیپ دوم ذبیه الله بهمن زیاری فرمانده تیپ 55 هوابرد در رابطه با نقش این یگان در دفاع مقدس

پیشنهاد ما به شما
۷ مهر ۱۳۹۷