معماری بنای حافظیه

شب پارسی

گفتگو با آقای دکتر علی بامداد در رابطه با معماری بنای حافظیه شیراز 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۶ مهر ۱۳۹۷