موسیقی قشقایی

فارسی شو

اجرای موسیقی قشقایی در برنامه فارسی شو

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۰ آذر ۱۳۹۷