تدابیر فصل سرما

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر مصفا در رابططه با تدابیر فصل سرما از دیدگاه طب سنتی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲ بهمن ۱۳۹۷