بازار گوشت و مرغ

بازتاب

برنامه بازتاب 
با موضوع: نظارت و تنظیم بازار گوشت و مرغ
میهمانان :
دکتر همتی ریس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس

مهندس رحیمی مدیر بازرگانی جهاد کشاورزی استان فارس

آقای هاشمی رئیس اتاق اصناف استان فارس

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۵ اسفند ۱۳۹۷