وسواس -2

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر عبدلی روانپزشک و استاد دانشگاه در رابطه با اختلال وسواس در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۶ اسفند ۱۳۹۷