آمادگی فارس برای استتقبال از مهمانان نوروزی

بازتاب

مهمانان این قسمت از برنامه بازتاب:
آقای دکتر امیری مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس
جناب آقای حسن پور معاون خدمات شهری شهرداری شیراز

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۱۲ اسفند ۱۳۹۷