مد این روزها

فضای مجازی

طنز عروسکی اصغر آقو با لهجه شیرین شیرازی
موضوع : مد این روزها
تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲۸ اسفند ۱۳۹۷