گره گشایی از کار مردم

فارسی شو

گفتگو با جناب آقای نیاکان از خیرین استان فارس در برنامه فارسی شو

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۷ تیر ۱۳۹۸