داروها

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر بذرافشان داروساز در رابطه با مضررات استفاده خودسرانه از دارو ها ، تداخلات دارویی ، و دارو های کم عوارض در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۳۱ تیر ۱۳۹۸