جذابیت های کازرون

فارسی شو

گفتگو با جناب آقای بهادر ریاضی عضو شورای شهر کازرون در رابطه با 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۸ شهریور ۱۳۹۸