زیبایی های کازرون

فارسی شو

گفتگو با کتر کاظم دهقانیان فرد، از شاعران برجسته شهرستان کازرون و استاد ادبیات مدرسه و دانشگاه این شهر در برنامه فارسی شو 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۸ شهریور ۱۳۹۸