سردار غیب پرور

برنامه های تلویزیونی

گفتگو با سردار غیب پرور در رابطه با رابطه با هشت سال جنگ تحمیلی و حضور سپاه و بسیج در جنگ در ویژه برنامه سمن بویان

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲ مهر ۱۳۹۸