این چند دقیقه مال شماست 03

این چند دقیقه مال شماست

این چند دقیقه مال شماست. 

گردشگری باغ های میمند، کوچه باغ های استهبان، تنگ براغ اقلید، گورآب های خنج، غبارهای گلزا، بازگشایی مدارس و عکس های خانوادگی ارسالی 

ارتباط با مخاطبین شبکه فارس از طریق فضای مجازی
۸ مهر ۱۳۹۸